کانکس p.v.c

کانکس p.v.c :

امروزه کاربرد دیوارپوشهای پی وی سی رو به افزایش می باشد تا جاییکه یکی از بهترین مصالح برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و معماری داخلی می باشد, تنوع رنگی و طرح های زیبا از ویژگیهای این محصولات می باشد, بدلیل دارا بودن ساختار پی وی سی در برابر رطوبت مقاوم بوده, برخی از مدلهای تولیدی میهن  کانکس طرحهای داخلی کانکس و پیش ساخته آن با اجرای دیوارپوشهای پی وی سی می باشد که در طرح های متنوع و زیبا می باشد , بخصوص برای تهیه کانکس جهت مناطق شرجی کانکسهای با نما داخل از دیوارپوش پی وی سی هم مناسب , هم مقرون بصرفه و زیبا می باشد.  دیوارپوش پی وی سی در چند مدل می باشد , مدلهای ساده , مدلهای روکشدار, مدلهای چاپی تمامی دیوارپوشهای پی وی سی با ضخامت حدود یک سانتیمتر و یک رویه آن که طرح و نما دیوارپوش بوده  و زیره ( پشت) دیوارپوش برای قرار گرفتن روی سطح دیوار( محل اجر) می باشد همچنین بین زیره دیوارپوشها و رویه اصلی شبکه ای بصورت خانه های توخالی قرار گرفته ( که به میزان کمی نقش عایق صوتی را هم دارد).

 میهن  کانکس ارائه دهنده کانکس ، کانکس P.V.C ، کانکس نیروی انتظامی ، کانکس با سقف سفالی ، کانکس سکانکس p.v.cردخانه می باشد .

شرکت میهن کانکس با به کارگیری کارشناسان و متخصصین مجرب در بخشهای مهندسی – فنی و برنامه ریزی در اجرای پروژه ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی با هدف بهبود مستمر کیفیت و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی، پروژه های مورد نظر را به نحو مطلوبی اجرا نماید. مزایای استفاده از کانکس در مقایسه با ساختمان (بنا) سنتی: کانکـس قابـل فروش مجـدد است ولـی ساختمـان روی زمیـن ساختـه شـده و جـدا از زمیـن قابـل فـروش نیست کانکـس فوری ساختـه میشـود و اکثـراً آمـاده تحویـل است ولی ساختمـان در طـولانی مـدت سـاخته می شود. کانکس قابل جابجایی از یک مکان به مکان جدید است ولـی ساختمان روی زمیـن قابلیت جابجایی نـدارد .

کــــانکـس پـــی وی ســـی  با کاربری های مختلف جهت استـقرار در فضـاهـای گونـاگـون درون شهـری و بـرون شهـری شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی

اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی وساختـار بـندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر

پــوشــش خــارجــی کــانکـس :  پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد پــوشــش داخــلــی کــانکـس :  پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد پــوشــش سقــف کــانکـس : پـــانــــل هــای پی وی سی PVC بــا ضـخـامــت و کیـفیـت استــانـــدارد

پــوشــش کـــف کــانکـس : کـفـسـازی بـا تـخـتـه چـنــدلایـی خــارجـی بـــا ضـخـامـت مـنـاسـب و اسـتـانـدارد و پــوشـــش کـف بـا ورق های پی وی سی PVC درب کــانکـس : درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم بـا رنـگ کـوره ای ، یو پــــی وی ســی بــا کـیـفـیت مـنــاسب

پـنـجـــره کــانکـس :  پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پـــی وی ســی دو جــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب

شیــشـه درب و پـنـجـــره کــانکـس : شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه ســاده ، مشـجــــــر ، رفـلـکـس رنــگــی

تـــاسیــســـات کــانکـس : تــاسـیـســـات بــرقـی (ورودی بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـایــی ســر درب ، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـــی بــــا پــوشـش داکـت یــو پــی وی سـی و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب در صـــورت نـیــــاز