کانکس پرورش مرغ

کانکس پرورش مرغ :

هزینه کمتر تولید بیشتر بحث اصلی اقتصاد است یعنی از نظر اقتصادی کاری بصرفه است که با کمــترین هــــزینه بیشترین تولید را داشته باشد . در مورد دام و طیوراین مسئله مهمتر است چون مسئله بازار، روشهای مختلف نگهداری ، استرسها ، بیماریها ، تغذیه ، مکان نگهداری و… مطرح است . چون مرغ تخمگذار حساس است باید مکان نگــــهداری آن مناسب باشد یعنی از نظر تهویه ، حرارت ، دستـــــرسی به دان وآب ، بهداشت و…کمترین مشکل را داشته باشــــــــــد تا استرسها باعث کاهش تولید نشوند.

کانکس  نگهداری مرغ تخمگذار با ظرفیت ۴۰۰ قطعه ای نیمه مکانیزه قیمت تمام شده کمتر تخم مرغ بعلت هزینه کمتر انرژی به نسبت واحد صنعتی و اب وبرق مورد نیاز خانگی قابلیت جابه جایی مینی سالن اندازه مینی سالن ۶*۲.۵ (۱۵ متر مربع فضا میگیرد) و به ارتفاع ۲.۴ شامل: ۸ ردیف قفسه +سرمایش+گرمایش+اتوماسیون+دانخوری و آبخوری اتومات+تهویه مطبوع+سیسکانکس پرورش مرغتم روشنایی+بدنه عایق

در این سالنها تهویه متکی به جریان طبیعی هواست ومشخصه اصلی این سالنها وجود پنجره هائی دردیوارهای شمالی و جنوبــی انهاست که به ازای هر ۱۸-۱۵متر مربع فضای کف یک متر مربع پنجره لازم است . شکل سقف: معمولا شیروانی بوده وسایبانی ساختــه می شود که علاوه بر تامین سایه ازورود باران به داخل جلوگیری کند. هواکش سقفی: می توان در سقف ان را نصب کرد. فونداسیون و کف: پایه ریزی ان باید محکم باشدوبرای راحتی در شستن و حمل ونقل وسایل کف باید سیمان یا مواد مشابه باشد جهت سالنــها: باید درجهتی ساختــه شوندکه حداکثراستفــاده از جریان طبیعی هوا و نورخورشید شود . سالن مرغداری با سیستم بسته:اساس کلی سالن های باز و بسته مشابه است. سیستم کاملا بسته وفاقد پنجره است و کلیه شرائط تا انجا کـه امکان دارد درحد طبیعی است. هوا از طریق کانالهائی وارد سالن شده و از طریق هواکــش خارج می شود. برای روشن ائی ازلامپ استفاده می شود.عایق بندی خیلی مهم است. تهویه این سالنها مشکل اما گرم کردن آنها مشـــکل نیست . عرض سالن: چون تهویه مکانیکی است۵/۱۶-۲/۱۲۲ مترمناسب است وعریضتراز این تهویه مشکل است. تهویه ،کاهش سطح به ازای هرپرنده ،کارگرکمتر، باروری بالاتردرمرغهای مادر، جمع آوری بهترمدفوع وبهداشت باعث گـــردیده تا ابداعاتی درسیستمهای نگهداری رخ دهد برهمین اساس درقالب سالن بازوبسته چندین نوع سالن دیگررا ساختند. ۱- سالنهای با سیستم قفس: دوران نگهداری مرغ تخمگذاربه سه مرحله پرورش ، رشد وتولید تقسیم می شود که ممکن است یک ، دو و یا هرسه مرحله در قفس نگهداری شوند. مزایای قفس : – کنترل ، بهداشت ، واکسن ، دارو، انتخاب وحذف مرغها اسان است. – کوکسیدیوزوکرچی حذف می شود. – می توان تعداد مرغ بیشتری درواحد سطح نگهداشت. – مرغها غذای دقیق می خورند وریخت وپاش غذا کمتر است. – تخم مرغها تمیزتروشکستگی کمتری دارند. معایب قفس: – سرمایه گذاری اولیه زیاد است. – اگروسایل خودکار نباشد کارگر بیشتری نیازاست. – مرغها ازنظرفیزیولوزیکی وضعیت بدی دارند چون تحرک کمی دارند. – بدلیل عدم استفاده ازنورخورشید ومواد فضـای گردش خود مرغها کاملا وابسته به جیره هستند . – لکه خونی تخم مرغها بیشتر می شود . – اثرعوامل محیطی روی مرغها زیاد است .