فروش کانکس یخچالدار

فروش کانکس یخچالدار :

کــانکـس یخـچـالـدار  بـا کـاربـری استقرار در فـضـاهای گوناگون درون شهری، برون شهری جهت نگهداری مواد فاسد شدنی . کانکس یخچالدار

  شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی   اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی وساختـار بـندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر

  پـوشـش خـارجـی کــانکـس :  ساندویـچ پـانل های آلوزینـک و گالوانـیـزه خود رنـگ پـلی یورتـان با ضخامت و دانسـیته استاندارد

پـوشـش داخـلـی کــانکـس :  ساندویـچ پـانل های آلوزینـک و گالوانـیـزه خود رنـگ پـلی یورتـان با ضخامت و دانسـیته استاندارد   پـوشـش سقـف کــانکـس : سانـدویچ پـانـل هـای آلوزیـنک و گـالــوانـیـزه خود رنگ پلی یورتـان با ضخـامت و دانسیتـه استاندارد

پــوشـش کـف کــانکـس : سانـدویـچ پـانـل هـای آلوزیـنک و گـالـوانـیـزه خود رنگ پـلی یـورتـان بـا ضـخامت و دانـسیتـه استاندارد

  درب کــانکـس : درب کـانـکـس از  یو پــــی وی ســی یــا سـانـدویــچ پـانـل پـلی یــورتـان بــا کـیـفـیت مـنــاسب

  تـــاسیــســـات کــانکـس : سیستم سرمایشی سردخانه ای ، تـاسـیـسات بـرقـی (ورودی بـرق به کانـکـس ، سیم کـشی رو کار ، کـلـید و پـریـز ، فـیوزمـیـنیـاتوری ، روشنـایــی سـر درب ، تـجـهـیـزات روشنـایـی داخلـی ، و لوله کـشی و فـاضـلاب