کانکس کشاورزی

کانکس  کشاورزی : کانکس کشاورزی دارای کاربری های مختلفی میباشد که جهت کانکس کشاورزی، کانکس گلخانه ایی، کانکس آزمایشگاهی، کانکس گل فروشی، کانکس کلین روم میباشد. بـا کـــاربــــری استــفـاده جـهـت کــشاورزی صنـعـتـی ، کـشت آزمــایشـگـاهــی و کشت گـلخــانــه ای به کار می رود. شاسی کانکس ان از تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی تشکیل میشود. پــوشــش داخــلـی از ورق هـای یو پـی وی سـی سـاده و طـرح چـوب بـا مـزیت مـقـــاومـت در بـرابـر رطـوبـت  و حـشـرات و ورق ام دی اف ۳ و ۶۶ مـیـلیمـتـر می باشد و قـسـمـت بـیـرونـی سـقـف از ورق گـالوانـیــزه خود رنـگ سـیـنـوسی بــا ضـخـامت اسـتــانـدارد و عـایق بــنـدی کامـل و قـسمـت داخـلـی مـتـنـاسـب بــا نــوع پــوشـش داخـلــی یو پـی وی ســی یا ام دی اف است. کـفـســازی بـا تـخـتـــه چـنــدلایـی خـارجـی بـــا ضـخـامــت مـنــاسـب و اسـتـانـدارد و پــوشش کــف بـــا ورق های یـو پـی وی سی ریلـی پـشــت گــونی و یـا سـانــدویــچ پـانـل هــای پـلیکانکس کشاورزی یــورتـان انجام میشود. پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی دو جـــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب است و درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی یــا سـانـدویــچ پـانـل پـلی یــورتـان می باشد هم چنین این شرکت تمامی فعالیت های مربوط به تــاسـیـســـات بــرقـی (ورودی بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـــایـی سـر درب ، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب را انجام میدهد.

کــانکــس کـشــاورزی بـا کـــاربــــری استــفـاده جـهـت کــشاورزی صنـعـتـی ، کـشت آزمــایشـگـاهــی و کشت گـلخــانــه ای شـاســی کــانکـس :  تـیـرآهـــن اسـتـانـدارد بـا نـمـره مـتـنـاسـب بـا ابـعـاد کـانـکـس و پــوشـش کـامـل ضـد زنـگ یـا اپوکـسی اسـکـلت کــانکـس :  پـروفـیل با ضـخامـت و انـدازه متناسب با ابـعاد کانـکـس و پـوشش کامـل ضـد زنگ یا اپوکـسی وساختـار بـندی جـهـت اسـتـحکـام بـیـشتر پــوشــش خــارجــی کــانکـس :  روکــش آلـومیـنـیـومــی روی پـانـل هــای گــالـوانـیـزه خـود رنـگ پـلـی اسـتــایـرن نـسـوز بــا دانـسـیـتـه و ضـخـامـت اسـتـانـدارد و سـانــدویـچ پــانــل هـای آلــوزیـنـک و گـالــوانـیـزه خــود رنــگ پـلـی یـورتـــان بـا ضـخـامت و دانـسـیـتـه اسـتـانـدارد پــوشــش داخــلـی کــانکـس :  ورق هـای یو پـی وی سـی سـاده و طـرح چـوب بـا مـزیت مـقـــاومـت در بـرابـر رطـوبـت  و حـشـرات و ورق ام دی اف ۳ و ۶ مـیـلیمـتـر پــوشــش سقــف کــانکـس : قـسـمـت بـیـرونـی سـقـف از ورق گـالوانـیــزه خود رنـگ سـیـنـوسی بــا ضـخـامت اسـتــانـدارد و عـایق بــنـدی کامـل و قـسمـت داخـلـی مـتـنـاسـب بــا نــوع پــوشـش داخـلــی یو پـی وی ســی یا ام دی اف پــوشــش کـــف کــانکـس : کـفـســازی بـا تـخـتـــه چـنــدلایـی خـارجـی بـــا ضـخـامــت مـنــاسـب و اسـتـانـدارد و پــوشش کــف بـــا ورق های یـو پـی وی سی ریلـی پـشــت گــونی و یـا سـانــدویــچ پـانـل هــای پـلی یــورتـان درب کــانکـس : درب کـانـکـس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی یــا سـانـدویــچ پـانـل پـلی یــورتـان بــا کـیـفـیت مـنــاسب پـنـجـــره کــانکـس :  پنجره کانکس از آلـومـیـنـیـوم ، یو پــــی وی ســی دو جـــداره بـــا کـیــفــیت مـنــاسب شیــشـه درب و پـنـجـــره کــانکـس : شـیــشه درب و پـنـجـــره از شـیــشه ســاده ، مشـجــــــر ، رفـلـکـس رنــگــی تـــاسیــســـات کــانکـس : تــاسـیـســـات بــرقـی (ورودی بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوری ،روشـنـــایـی سـر درب ، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، و لولـه کـشـــی و فــاضــلاب تــجــهـیــزات جــانـبـــی : کـپـسـول اطـفـای حـریـق ، سـیـسـتـم گرمـایـشی و سـرمـایـشی